Årsstämma, 25 maj 2005

Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 25 maj 2005.

Det var 27 st lägenheter närvarande på stämman
(cirka 45 personer deltog på stämman)

Att kallelsen har skickats ut den 6 maj 2005.
Styrelsens årsredovisning godkändes.
Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Årets överskott 518 017 kr tillsammans med balanserat överskott
1 713 882 kr, totalt 2 012 124 kr balanseras i ny räkning.
Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett basbelopp,
som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie
styrelseledamöter under 2 år: Carl-Magnus Högerkorp, Gunnar Jerneholt
och Elisabeth Tellander samt Roland Carlsson på 1 år.

Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter
i styrelsen under 1 år: hristian Olsson, Monika Ekström, Ann-Louise Johansson
Stefan Persson, Linda Rosenqvist och Pär Träff.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Thomas Craven-Bartle till föreningens
ordinarie revisor och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande)
och Audur Armannsdottir Carlsson samt Danuta Grzelak till valberedningen.

Stämman beslöt att anta de nya stadagrna.
Första beslutet togs på extra stämman 26 januari 2005.

Ordföranden redogjorde för resultatet av enkäten som gjorts bland medlemmarna.
45 svar hade inkommit. Av dessa var 30 positiva till snabbare bredband,
medan 15 var negativa. Styrelsen föreslog stämman att inte investera
i snabbare internet-uppkoppling, eftersom intresset bedömdes som lågt.
Votering begärdes och ordföranden ställde följande propositionsordning:
Beslutas på stämman mot att stämman tillsätter en arbetsgrupp som skall
se över frågan. Stämman beslöt att avgöra frågan på dagens stämma.

Ordföranden ställde då propositionsordningen:
Ja till snabbare bredband mot avslag till detsamma.
Stämman beslöt efter omröstning att föreningen skall investera
i snabbare internetupp-koppling med rösterna 19 för,
6 emot och 2 nedlagda röster.

Efter stämman hölls ett kort infor-mationsmöte om aktuella frågor
och därefter bjöd föreningen på mat och dryck.

Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2004

Tillbaka till aktivitetssidan.